INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Brusie informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w szkole kształcenie uczniów będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanego zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 30b „innym sposobem kształcenia”. Rozporządzenie MEN obowiązuje od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Nauka na odległość jest obowiązkowa i dotyczy każdego ucznia naszej szkoły z uwzględnieniem jego potrzeb edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno – kompensacyjne.
Zasady kształcenia na odległość:


1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji dotychczas obowiązującym w szkole.
2.Uczniowie są równomiernie obciążani zadaniami w danym dniu.
3.Zajęcia odbywają się codziennie.
4.Nauczyciele mając na uwadze możliwości psychofizyczne swoich uczniów łączą przemienne kształcenie z użyciem monitorów i bez ich użycia.
5.Nauczyciele w swojej pracy z uczniami uwzględniają ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć np. w-f.
6. Praca uczniów nauczanych zdalnie będzie oceniana zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie naszej szkoły i zaprezentowanymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na początku roku szkolnego.
7. Zadania dla ucznia będą obejmowały różne formy prac np. tekstów, zdjęć, prezentacji, filmików lub innych zaproponowanych przez nauczycieli i będą wysyłane do oceny drogą e-mailową.
8. Tematy lekcji, zagadnienia i zalecenia do zdalnej nauki na nadchodzący tydzień będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Nauczyciele w godzinach swoich zajęć zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji będą dostępni dla uczniów w kontakcie elektronicznym, a po tym czasie w miarę swoich możliwości. W kontakcie e-mailowym nauczyciele będą przekazywali uczniom dodatkowe wskazówki, instrukcje wg potrzeb poszczególnych uczniów. W sytuacji wystąpienia problemów technicznych (trudności z nawiązaniem kontaktu niezależnych od nauczycieli) materiały edukacyjne, wskazówki mogą być przekazywane w innych godzinach.
9. Nauczyciele informują uczniów o uzyskiwanych ocenach drogą e-mailową.
10. Adresy e-mail nauczycieli znajdują się na stronie szkoły.
11. Informacje dotyczące pracy szkoły rodzice i uczniowie mogą uzyskać poprzez stronę szkoły lub telefon kontaktowy podany na stronie szkoły.
12.Realizacja pracy szkoły dotycząca zdalnego nauczania jest dokumentowana i podlega kontroli.
13.Nauczyciele realizując podstawę programową danego przedmiotu modyfikują ją zgodnie z potrzebami zdalnego nauczania.
14. W ramach zdalnego nauczania nauczyciele naszej szkoły realizują także podstawę programową klasy 0 i oddziału przedszkolnego, pozostając z rodzicami dzieci w kontakcie telefonicznym i elektronicznym.
15. Każdy uczeń musi potwierdzić swoją obecność i gotowość do nauki w godz. od 8.00 do 8.45 u wychowawcy klasy e-mailem o treści „Jestem”. Brak kontaktu e-mailowego oznacza nieobecność nieusprawiedliwioną.
16.W sytuacji wystąpienia problemów technicznych lub innych uzasadnionych trudności niezależnych od uczniów lub rodziców informacja może być przekazana w innych godzinach np. popołudniowych.
Szanowni Rodzice
Drodzy Państwo, sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby edukacja naszych uczniów przebiegała prawidłowo. Zapraszamy do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami oraz specjalistami. Prosimy również o śledzenie strony internetowej naszej szkoły, na której na bieżąco będziemy umieszczać ważne informacje. Ponadto pedagog szkolny będzie przygotowywał dla Państwa różne informacje i porady związane z tym, w jaki sposób pomóc dziecku w tej niecodziennej sytuacji. Zachęcamy do skorzystania.

Dyrektor szkoły

Dodatkowe informacje