Zespoły przedmiotowe

  • Drukuj

Bez nazwy

W celu podnoszenia jakości pracy szkoły, nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.

Pracą  zespołu   przedmiotowego   kieruje   powołany   przez   Dyrektora   szkoły przewodniczący zespołu.

Ogólne cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

  • doskonalenie metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;
  • organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru  programów nauczania;
  • aktualizowanie programów nauczania przez uwzględnianie najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz zmian zachodzących w technologii i organizacji pracy oraz zmian w ramowych planach nauczania;
  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla mniej doświadczonych nauczycieli i przydzielanie im doświadczonych konsultantów;
  • współdziałanie w organizowaniu pracowni a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
  • wspólne uzgadnianie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
  • opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania; 
  • opiniowanie aktualnie wydawanych podręczników i dobór najlepszych do pracy z uczniem.

W Szkole Podstawowej działają następujące zespoły przedmiotowe:

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO

Skład:

przewodniczący: Urszula Chybel

członkowie: Barbara Staszewska, Ewa Kłokosińska

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI HUMANISTÓW

przewodniczący: Agnieszka Kryjak

członkowie: Małgorzata Kieler, Adam Szyjka

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

Skład:

przewodniczący: Magdalena Zawadewicz

członkowie: Ewa Kłokosińska

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH

Skład:

przewodniczący: Bożena Kwiatkowska

członkowie: Joanna Kołtun, Renata Sieczyńska, Agnieszka Gabrylewicz, Stanisława Mietiułka

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Skład:

przewodniczący: Mirosław Górski

członkowie: Stanisława Mietiułka

ZESPÓŁ DO SPRAW WYCHOWAWCZYCH

 Skład:

 przewodniczący: Urszula Chybel

 członkowie: Urszula Grzywaczewska, Alina Karabowicz

 ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Skład:

przewodniczący: Joanna Szewczyk

członkowie: Alina Karabowicz,  Urszula Grzywaczewska