Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

Informacja Dyrektora Szkoły dla rodziców w sprawie ubezpieczenia
Dyrektor Szkoły wyjaśnia, że zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia uczniów w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).
Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Szkoła przesyła do zapoznania rodzicom ofertę ubezpieczeniową przedstawioną szkole w celu zapoznania się z nią i podjęcia decyzji dotyczącej ubezpieczenia dziecka. 
Zgłoszenia o dobrowolności ubezpieczenia dziecka i wpłaty przyjmują wychowawcy klas do 30 września 2021 roku.

OFERTA